Aktuell litteratur

Felles språk i sykepleiedokumentasjonen:
https://sykepleien.no/forskning/2017/05/dokumentasjon-av-sykepleie
The construction of a subset of ICNP® for patients with dementia: a Delphi consensus and a group interview study:
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-015-0100-z
Information model for learning nursing terminology:
http://europepmc.org/abstract/med/25160170

Rapporter:

Prosjektrapport Utvikling og testing av veiledende planer med integrasjon av ICNP et pilotprosjekt: https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/utviklingssenter/pagaende-prosjekter/veiledende-planer/prosjektrapport-03.05.17.-godkjent.pdf

Link til aktuelle dokumenter:

IE-1005 Vurdering av internasjonale standarder: https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/5/IE_1005%20Vurdering%20av%20internasjonale%20standarder.pdf

Helsefaglig kodeverk:

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk

Program for kodeverk og terminologi:

https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/program-for-kodeverk-og-terminologi